หลักปฎิบัติและวิสัยทัศน์

LG WAY & VISION = หลักปฎิบัติและวิสัยทัศน์

LG WAY เป็นภาพสะท้อนของความเชื่อ ค่านิยม และแรงปรารถนาสำคัญที่ทำให้เราเติบโตกลายเป็นบริษัทชั้นนำ หลักสำคัญของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เป็นตัวสร้างให้แอลจีเป็นที่หนึ่งตลอดมา

ดังรากฐานของหลักการบริหารในเรื่อง “การสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา” และ “การสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา” ซึ่งกลับมาเป็นหลักการดำเนินการตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรมขั้นสูงของพฤติกรรมซึ่งสามารถสร้างขึ้นการบริหารจัดการตามหลักการหรือ Jeong-Do Management

Vision = วิสัยทัศน์

Behavioral Mode = หลักจริยธรรม

Management Principles = หลักการบริหารจัดการ

No.1 LG = เป้าหมายสูงสุดของแอลจีคือการได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำตลาดในด้านการดำเนินธุรกิจรวมถึงหลักการบริหารจัดการ

Jeong-Do Management = การจัดการทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อช่วยให้การพัฒนาความสามารถและการแข่งขันที่เป็นธรรม

Customer-value creation, People-oriented management = หลักการพื้นฐานขององค์กรชี้นำ LG จากจุดเริ่มต้นกลายมาเป็นบริษัท